สำนักงาน-กองบรรณาธิการ :

เลขที่ 186 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร. 095-8545483

กองบรรณาธิการส่วนกลาง :

เลขที่ 107/40 หมู่บ้านทิวไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ศูนย์ข่าวจังหวัดชัยภูมิ:

72/12-13 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000