พ่อเมืองนครพนม มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานที่อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาทม เพื่อมุ่งส่งเสริมประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.66 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนแนวนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ต่าง ๆ ให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการ “พัฒนาคน” ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล และทุกกระทรวง กรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGS) ในทุกมิติตามหลักภูมิสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังเจตนารมณ์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมกันลงนามกับ UN ประจำประเทศไทย “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา”

ซึ่งในวันนี้ ตนได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้แก่ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางขับเคลื่อนภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ 1) หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมน่าอยู่ 2) นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 3) ยึดเป้าหมายการทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม และ 4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โดยให้มุ่งเน้นที่การบูรณาการการทำงานร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กำหนดทิศทางการบริหารจัดการงานพื้นที่ การพัฒนาคน เพื่อหนุนเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน อันเป็นการ Change for Good ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในพื้นที่ โดยยึดพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญทำให้คนในชุมชนหันมาสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเองด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี

อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย ต่อมาคือ โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่ช่วยลดปริมาณขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ แล้วเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน สอดคล้องกับการรณรงค์ของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน หรือ Soils, where food begins. โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษามาแล้ว และต้องการปรับสภาพก่อนเข้าสู่สังคมด้วยทักษะการเข้าสังคม การฝึกอาชีพซึ่งเน้นที่การเกษตร เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว แม้ยังหางานทำไม่ได้ ก็ยังมีอาหารให้ได้รับประทาน

เมื่อพืชผลทางการเกษตร มะเขือ พริก เห็ด ปลา เป็ด ไก่ ฯลฯ มีเหลือจากการแบ่งปันแล้ว ก็นำสินค้าผลผลิตไปขายต่อสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้รับทราบผลการดำเนินงาน อุปสรรค สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงให้แนวคิดเพื่อผลักดันให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอศรีสงคราม ,นายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทนนายอำเภอนาทม นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับคณะด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *