6-4-66ป.ป.ช. ภาค 6 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กรณี การออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของรัฐ เขตอำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

วันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 นำโดยนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์ กรณี การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ของรัฐ เขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ “ต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption-TaC) กิจกรรม : แผนงานพัฒนาแนวทางต้านและลดทุจริตกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (ส่วนพื้นที่) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6” สืบเนื่องจากรับทราบประเด็นการที่มีประชาชน
ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและให้เพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1174 พ.ศ. 2529 ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชติ พ.ศ. 2507 ซึ่งได้ประกาศให้ป่าเขาพุวันดี , ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน ในท้องที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลหนองจอก และตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ต่อประเด็นดังกล่าวยังทราบอีกว่าในพื้นที่นี้ยังปรากฏการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อที่ดิน ส.ป.ก. ด้วย ดังนั้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ความเป็นมาของปัญหา จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี มาร่วมให้ข้อมูลในเบื้องต้น และ ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อกำหนดกรอบข้อตกลงในการต้านและลดทุจริตตามประเด็นความเสี่ยง กรณี การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐอื่น พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประกอบด้วยอำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก เพื่อให้หน่วยงานรับข้อตกลงไปดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการป้องกันการมิให้เกิดการสำรวจรังวัดในพื้นที่ของรัฐเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าตามข้อตกลงของหน่วยงานต่อไป
///////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *