สั่งรื้อทุกหลักสูตร เด็กเส้น-เด็กฝาก ปม “ผู้กองแคท” บิ๊กเด่นล้างบาง ตั้ง “คณะทำงาน”

“บิ๊กเด่น” สั่งตั้ง “กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์” รอง ผบ.ตร. เป็น หัวหน้าคณะทำงาน ยกเครื่อง ระเบียบรับบุคคลภายนอกเข้าเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกหลักสูตร อุดช่องโหว่ เอาเด็กเส้น เด็กฝาก ไม่ตรงสเปกเข้ามา เป็นนายตำรวจ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจใหม่ พร้อมสั่งการให้ เน้นเอาคนในที่จบการศึกษาและมีคุณสมบัติครบ สอบอัปเกรดขึ้นเป็นนายตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจตำรวจชั้นผู้น้อย “รังสิมันต์ โรม” ยันพรรคก้าวไกลจะตามตรวจสอบย้อนหลัง ตำรวจที่ผ่านหลักสูตร กอส. มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ความชัดเจนในสังคม

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวประเด็นข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับกรณี ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบญจะปัก หรือผู้กองแคท และข้าราชการตำรวจรายอื่นๆของหลักสูตร กอส. แม้ว่าเบื้องต้นกระบวนการทั้งการคัดเลือก การแต่งตั้ง การเข้าเรียนหลักสูตร กอส. การบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทจนการเลื่อนยศจนถึง ร.ต.อ. จะเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฏ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ไม่

ได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่ ผบ.ตร.เข้ามารับตำแหน่งระยะเวลากว่า 8 เดือน ยังไม่ได้เปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจตามที่หน่วยงานร้องขอ

“เพื่อให้การแก้ไขเรื่องนี้เป็นรูปธรรม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ สั่งการมอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.ฝ่ายบริหาร ตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง กฏ ก.ตร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การบรรจุ แต่งตั้ง ครองยศ รวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตรการอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) หลักสูตรการอบรมบุคคลภายใน (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.) และหลักสูตรที่เทียบเคียงอื่นๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อยุคสมัยและสอดรับกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ฉบับใหม่” โฆษก ตร.กล่าว

พล.ต.ท.อาชยนกล่าวต่อว่า รวมทั้งนำกรณี ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา และข้าราชการตำรวจรายอื่นที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล (สกพ.) ไปถอดบทเรียนมาประกอบการพิจารณายกร่างกฎระเบียบใหม่ จะเปิดกว้างในการรับบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพมาเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงความต้องการของหน่วย และพิจารณาเพิ่มโควตาคนในให้มากขึ้น พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถจากผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชา หรือกรณีที่ตำรวจไปศึกษาเพิ่มเติมจนจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยเปิดให้แข่งขันกันเองเป็นสัญญาบัตรในสายงานต่างๆ เช่น สายงานสอบสวน สายงานป้องกันปราบปราม เป็นต้น

โฆษก ตร.กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตร กอส.ที่สังคมตั้งคำถาม เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีที่มาจากการสอบแข่งขัน การคัดเลือก ทายาทของตำรวจที่เสียชีวิต การรับโอนจากส่วนราชการต่างๆ หรือคุณวุฒิขาดแคลนตามที่หน่วยร้องขอ เงื่อนไขของบุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรทุกนายต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกมิติ คณะทำงานชุดนี้จะพิจารณาทุกประเด็น โดยเฉพาะการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การเข้าเรียนหลักสูตร กอส. รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

ด้าน พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ.เผยว่า ที่ผ่านมาตัวหลักสูตร กอส.และหลักสูตรอื่นๆในการรับคนเป็นตำรวจไม่ได้มีปัญหา แต่หลังจากนี้คณะทำงานที่มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.ฝ่ายบริหารเป็นประธาน จะปรับปรุงกฎ ระเบียบการรับบุคคลเข้ามา รวมถึงขั้นตอนการสอบแข่งขันให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นเรื่องของบุคคลภายในที่มีคุณวุฒิตรงกับสายงานหรือหน่วยใดที่มีความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะทาง ส่วน ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท ที่ถูกวิจารณ์จากสังคม เลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร้องขอตำแหน่งเพื่อบรรจุคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ไม่ใช่นิเทศศาสตร์ แต่นิเทศศาสตร์อยู่ในสายงานที่คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ผู้กองแคทจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทุกประการ

“ขอย้ำว่า ไม่ใช่เพราะเป็นคุณวุฒิขาดแคลน เพราะตามขั้นตอน หากต้นสังกัดหน่วยงานใดที่ ต้องการบุคลากรตรงตามสายงานเฉพาะ ต้องทำเรื่องเสนอมายัง ผบ.ตร.เพื่อทำเรื่องก่อนพิจารณาอนุมัติและส่งกลับไปยังต้นสังกัดเพื่อเปิดรับบุคคลภายนอกก่อนส่งเรื่องไปยังสำนักงานกำลังพลเพื่อบรรจุตามขั้นตอน เนื่องจากสำนักงานกำลังพลไม่มีสิทธิ์พิจารณารับตำแหน่งนั้นๆเอง ส่วนกรณีมีนายตำรวจระดับผู้กำกับออกมาตัดพ้อว่า ตนเข้ามาในฐานะรุ่นพี่ กอส. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผกก.แต่มีผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรอง สว. 3-4 นายที่เป็นตำรวจในโครงการ กอส.กลับไม่มาทำงาน อีกทั้งยังยอมส่งเบี้ยเลี้ยงให้ผู้บังคับบัญชาบางส่วนแลกการไม่ต้องมาทำงาน เรื่องดังกล่าวเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้กำกับ

หัวหน้าหน่วยสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่า เรื่องดังกล่าวจะผิดระเบียบเพราะทำให้ต้นสังกัดเดือดร้อน หากเป็นถึงผู้กำกับแล้วปล่อยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะบกพร่องต่อหน้าที่” ผบช.สกพ.กล่าว

พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวด้วยว่า ส่วนที่มองว่าหลักสูตรต่างๆมีช่องโหว่ เป็นช่องว่างทำให้มีการฝากเด็กเข้ามาเป็นตำรวจนั้น ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคณะทำงานชุดนี้จะหาแนวทางป้องกันไม่ให้คนคิดว่ามีช่องโหว่ดังกล่าว โดยเฉพาะการล็อกสเปกคุณวุฒิให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการเพื่อลดข้อครหาว่ารับบุคคลที่เป็นเด็กฝากเข้ามาเป็นตำรวจ

ที่สำนักงานจเรตำรวจ นายรังสิมันต์ โรม ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอีกนโยบายที่พรรคก้าวไกลจะดำเนินการตรวจสอบถึงคุณสมบัติตำรวจที่ผ่านหลักสูตรนี้ว่าสมควรได้รับการคัดเลือกมารับราชการหรือไม่ เพราะมีหลายคนขับรถหรู มีฐานะดี เนื่องจากเกรงว่าอาจมีคนของกลุ่มทุนสีเทาแฝงตัวเข้ามาอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเอื้อประโยชน์ธุรกิจสีเทา ถือว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะอาจเชื่อมโยงไปถึงการซื้อขายตำแหน่งด้วย

“นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุ่มที่นามสกุลดังที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการทั้งที่จบการศึกษามาไม่ตรงกับลักษณะงาน ตรงนี้เห็นว่าควรให้หลักสูตรนี้เอาไว้พิจารณารับบุตรหลานตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าสมัครสอบรับราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ หรือเอาไว้รับสมัครบุคคลภายนอกที่จบการศึกษาในสาขาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดแคลน เช่น นักวิทยา ศาสตร์ จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า ยอมรับว่าการตรวจสอบย้อนหลังเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคม” นายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. ออกมาชี้แจง ว่า การคัดเลือกบุคคลภายนอกหลักสูตร กอส.เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กฎหมายเปิดช่องให้กลายเป็นสิ่งถูกต้อง ไม่แน่อนาคตอาจต้องมาร้องเรียนกรณีนี้กับสำนักงานจเรตำรวจ ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะติดตามกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *