อุดรธานี ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุดร ธานี ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการ กำชับปฏิบัติตามมาตรกฎหมายกำหนด ห้ามเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงการปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานปล่อยแถวของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบูรณาการจังหวัดอุดรธาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 19 หน่วยงาน ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 52/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกอบด้วย 7 คณะทำงาน อาทิ คณะทำงานตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ , คณะทำงานด้านสุรา/บุหรี่,คณะทำงานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์/เกมและอินเทอร์เน็ต , คณะทำงานด้านหอพัก , คณะทำงานด้านสมาคม/สนุกเกอร์, คณะทำงานด้านเด็ก/เยาวชน/วัยรุ่น มั่วสุมและก่อความไม่สงบ และ คณะทำงานด้านแรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนธิกำลังออกตรวจจัดระเบียบสังคมที่สถานบริการโซนถนนพรมประกาย และถนนสามพร้าว

การปล่อยแถวออกตรวจจัดระเบียบสังคมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขัน ตรวจตรา และให้คำแนะนำต่อสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอ เกะ ร้านอาบอบนวด หอพัก ร้านเกม/ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานประกอบกิจการต่างๆ ให้ไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องเวลาเปิด – ปิดของสถานที่ข้างต้น การห้ามมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือห้ามจำหน่ายเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด การห้ามมิให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการ อันเป็นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวซ้อง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การออกตรวจจัดระเบียบสังคม เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอุดรธานี อันเป็นมาตรการป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดต่อกฎหมาย พร้อมทั้งเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปสู่การรักษาความสงบเรียบร้อยในสัคม เฝ้าระวังเหตุ อาชญากรรม ป้องกันพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการได้ยึดนโยบายและมาตรการดังกล่าวเป็นสำคัญในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันบูรณาการในการทำงาน อย่างทุ่มเท และเสียสละ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี///ฅนข่าว อินทรีอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *