นครพนม ‘สสจ.นครพนม’ จัดอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี’สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ ข้าราชการบรรจุใหม่ 41 คน

เวลา 09.30นวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ “ความหมายและหน้าที่ของข้าราชการ” สำหรับข้าราชการใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่วนที่ 3 การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงานแบบบูรณาการ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป”

อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ ซึ่งมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 41 คน กำหนดจัดอบรม 5 วัน ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

//////////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *